آقای دکتر کاووس حسن لی

Dr. kavoos hassanli

استاد، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265337)

2
35
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی