آقای دکتر علی اکبر خاصه

Dr. Ali Akbar Khasseh

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492128)

5
49
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی