دوفصلنامه علمی آرایه های ادبی قرآن

Quranic Literary Arrays

دوفصلنامه علمی «آرایه های ادبی قرآن» دارای شماره مجوز  ۸۱۷۳۳  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گستره موضوعات زیر از آثار نویسندگان محترم استقبال می کند:

زیبایی شناسی قرآن؛

پژوهشهای معناشناختی و زبان شناسی قرآن با رویکرد ادبی بلاغی؛

سبک شناسی تفاسیر ادبی و بلاغی؛

جریان شناسی تفاسیر ادبی و بلاغی؛

تحلیل و بررسی محتوایی تفاسیر ادبی و بلاغی؛

بررسی دیدگاه های زبان شناسی در حوزه بلاغت قرآن؛

تحلیل و بررسی ادبی و بلاغی ترجمه های قرآن کریم؛

اصول و قواعد ترجمه بلاغی

تحلیل و بررسی شبهات ادبی و بلاغی

دیدگاه های بلاغی مستشرقان

دیدگاه های هرمونوتیکی در حوزه بلاغت قرآن کریم

تحلیل اعجاز بلاغی قرآن کریم

تحلیل زبان ادبی قرآن کریم

نقش علوم بلاغی در انتقال پیامهای تربیتی

رابطه علوم بلاغی با انتقال پیامهای تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و ...

تحلیل تربیتی نکات بلاغی قرآن کریم

 و موضوعات مرتبط دیگر