پژوهشنامه ادبیات کردی

Journal of Kurdish Literature

پژوهشنامه ادبیات کردی در قالب دوفصلنامه زیر نظر پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان منتشر می شود.

این دوفصلنامه با شماره شاپای چاپی ۳۶۵۷-۲۶۴۵ کتابخانه ملی ایران، و بر اساس مجوز شماره ۸۹.۱۴۸۴۴ مورخ ۱۳۸۹.۷.۴ از ادارi کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر می شود.پژوهشنامه ادبیات کردی بر اساس گواهی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رتبه علمی "ب" است.پژوهشنامه ادبیات کردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کردی و فارسی را در حوزه زبان و ادبیات کردی، ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبان ها، منتشر می کند و از پذیرش تحقیقات میان رشته ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می کند. نشریه همچنین پذیرای نقد کتب و مقالات حوزه زبان و ادبیات کردی است.