آقای دکتر جمیل جعفری

Dr. Jamil Jafari

گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

Researcher ID: (356731)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.