آقای دکتر سید احمد پارسا

Dr. Seyed Ahmad Parsa

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369586)

5
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی