مقایسه سمبولیسم اجتماعی در سرودههای نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LTR-21-71_004

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی میزان نمود ویژگیهای اصلی سمبولیسم اجتماعی در سرودههای دهه سی دو شاعر بنام این جریان، نیما یوشیج و مهدی اخوانثالث صورتگرفته است . روش پژوهش، توصیفی تحلیل ی است و دادهها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، به روش کتابخانهای و سندکاوی بررسی شدهاست. نتیجه نشان میدهد که رویکرد نیما به سمبولیسم، تحت تاثیر سمبولیسم اروپایی و با هدف تعالی کیفیت و ارتقای جنبه هنری شعر بوده است ؛ به عبارت دیگر، نیما از دو جنبه شاخص سمبولیسم اجتماعی بیشتر به جنبه نمادین و رمزگرایی آن توجهدارد، در حالی که اخوان به هر دو جنبه تعهد اجتماعی و نمادگرایی توجه دارد. بخش اعظم این تفاوت، ناشی از نگرشهای اجتماعی متفاوت آنهاست.

نویسندگان

فرشاد مرادی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

سیداحمد پارسا

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران