فصلنامه متن پژوهی ادبی

Literary Text Research

نشریه متن پژوهی ادبی، از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه متن پژوهی ادبی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با متون ادبی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • تحلیل متون ادبی
  • زبانشناسی رایانشی
  • تحلیل سبک شناسانه
  • تحلیل بین متنی
  • تحلیل گفتمان
  • تحلیل گفتمان انتقادی
  • زبان، متن، و فرهنگ
  • متن و هویت