آقای دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرائی

Dr. parsa yaghoobi janbeh saraie

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، کردستان ، ایران

Researcher ID: (360075)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.