آقای دکتر بختیار سجادی

Dr. Bakhtiar Sadjadi

دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان، ایران

Researcher ID: (185801)

9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران