دکتر سعید احمدی

Dr. Saeed Ahmadi

پژوهشگر و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

Researcher ID: (50880)

150
4
7
4
1
8

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب سبکهای فرزندپروری و ابزلر سنجش آن (گیوا) - 1396 - فارسی
 • کتاب تجلی اشعار حافظ در ادبیات کردی( تضمین شاعران کرد از حافظ) (سخنوران) - 1395 - فارسی
 • کتاب اصول گزارش نویسی و مکاتبات اداری (گیوا) - 1395 - فارسی
 • کتاب آشنایی با آزمون‌های روانشناختی (گیوا) - 1395 - فارسی
 • کتاب موفقیت تحصیلی و انگیزه پیشرفت (گیوا) - 1395 - فارسی
 • کتاب هیجان و شخصیت (سخنوران) - 1394 - فارسی
 • کتاب تعارضات زناشویی (سخنوران) - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدیر پژوهش سرای رشد (1395-1401)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر فرهنگی استان کرمانشاه (1397)
 • پژوهشگر فرابرجسته شبکه پژوهشگران ایرانی (1396)
 • پژوهشگر برتر فرهنگی استان کرمانشاه (1396)
 • پژوهشگر برتر فرهنگی استان کرمانشاه (1395)
 • رتبه سوم کشوری جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزیابی (1395)
 • پژوهشگر برتر فرهنگی استان کرمانشاه (1394)
 • رتبه اول استان جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی (1394)
 • معلم پژوهنده برتر استان کرمانشاه (1391)