آقای دکتر حسن حیدری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369236)

25
67
102
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی