خانم دکتر مهین ناز میردهقان

Dr. Mahinnaz Mirdehghan

دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379104)

4
30
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی