آقای دکتر احمد صفار مقدم

Dr. ahmad safar moghadan

استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307587)

11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی