آقای دکتر احمد امیری خراسانی

Dr. Ahmad Amiri Khorasani

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185366)

1
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی