خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

Dr. Maryam Khalili Jahantigh

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181851)

3
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی