مقالات فصلنامه جستارهای نوین ادبی، دوره 40، شماره 4