آقای دکتر خدابخش اسداللهی

Dr. Khodabakhsh Asadolahi

استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177687)

27
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی