خانم دکتر معصومه معدن کن

Dr. Massoomeh Madan Kan

استاد بازنشسته، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

Researcher ID: (400240)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران