خانم پروفسور زهره زرشناس

Prof. Zohreh Zarshenas

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (196901)

24
1
18

زهره زرشناس زاده آذرماه سال ۱۳۳۰ در تهران، دارای دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران است. او از سال ۱۳۵۷ عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ترتیب استادیار موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی و دانشیار و استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است. زرشناس از سال ۱۳۶۸ تاکنون به تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات) و بنیاد ایرانشناسی اشتغال دارد و تاکنون راهنمایی و هدایت بیش از ۱۰۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا را بر عهده داشته است. او با تألیف بیش از ۸۰ مقاله در مجلات علمی ایرانی و خارجی و تألیف ۱۰ کتاب در سال ۱۳۸۰ موفق به کسب درجه استادی (پروفسوری) شده و عضو چندین انجمن علمی ایرانی و خارجی مانند انجمن ایرانشناسان اروپا ( SIE ) و انجمن زبانشناسی و انجمن ایران‌شناسی ایران است. از آثار او می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد: «شش متن سغدی»، «جستارهایی در زبان‌های ایرانی میانه شرقی»، «زبان و ادبیات ایران باستان»، « میراث ادبی روایی در ایران باستان»، «زن و واژه»، «دستنامه سغدی»، «جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب»، « نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سغدیی»، «تیشتریشت» و «قصه‌هایی از سُغد»

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن ایران شناسان اروپا (Societa Iranologica Europa) (از سال 2004 تاكنون) 10. عضو انجمن بين المل

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  2001. "Sogdian Language (a lingua franca for transferring the old stories)" , English Quarterly Eco Cultural Institute. Tehran, Foreign ministry of Islamic Republic of Iran., No.3, pp. 72-88 . (English).
 •  2004 . "The Double Sense of Sogdian δyw", Turfan Revisited (The first Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road) , ed. Desmond Durkin- Meisterernst, Simone Christiane Raschmann, Jens Wilkens, Marianne Yaldiz, Peter Zieme, Berlin . pp. 416 – 417 . (English).
 •  2004."HAXYCTИH HABИШTAXOИ AДAбИИ ЭРОНИИ МИЁНАИ ШАРҚ’" (The earliest Eastern Middle Iranian Literary Writings), НОМАИ ПАЖЎХИШГОХ (фАСЛНОМАИ ПАЖЎХИШГОИ ЭРОНШИНОСИ), соли чахорум, шумораи шашум, бахор ва тобистони 2004. pp. 47-64.
 •  2005 . "Sogdian xwt ̉w" ,Proceedings of the 5tth Conference of the Societas Iranologica Europaea, eds. Antonio Panaino and Andrea Piras, Vol. 1. pp. 757-762. (English).
 •  2011, “Women in Sogdian Literature”, CAJ, , Central Asiatic Journal, 2(55),pp.294-302. ISIبا نمایه , (English). ).
 •  2013. “ The Word “Div” in Kushnameh”, Proceedings of International Seminar on Korea-Iran Cultural Relations Based on Kushnameh , Embassy of Republic of Korea to Iran, the Hanyang University Museum, Seoul, Tehran Metropolitan Municipality, pp.75-83.( English).
 •  . 2013. “ The Name of a Dēw in Kushnameh”, Proceedings of 8th International Seminar on Kushnameh, Korea, Seoul, Hanyang University, pp. 89-99 , (English
 •  2013. ” Buddhist Sogdian Term for Teacher” , COMMENTATIONES IRANICAE , Vladimiro f. Aaron Livschits nonagenario ,donum natalicium, ( Papers in Honour of Professor V. Livshits), Ediderunt Sergius Tokhtasev et Paulus Luria , Petropoli in ædibus Nestor-Historia ,MMXIII , pp.419-422,(English).
 •  2014. “Two Sogdian Words(m’n & p’zan)”, Iran Nameh, A quarterly of Iranian Studies, vol.29 , no.2 (Summer 2014) , pp .30-40. (English).
 •  2015 .”Comparative Study of Shirghoudhas & Zahak based on TSP & Shahnameh” , Journal of Renewable Natural Resources Bhutan,(ISI), ), (corresponding author, co writers: Mohsen Abolghasemi,Mehdi Daneshfar ), pp. 40-47. (English).
 •  2015 .“Translation & Analytical part of P2 from TSP ,lines 178-203” , Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, (ISI), (corresponding author, co writers: Mohsen Abolghasemi,Mehdi Daneshfar ), pp.30-40. (English).
 •  2016 . “Common Examples, of Religious Advice in Ancient Iranian Texts ”,Asian Culture and History, Canadian Center of Science and Education, (ISI), ( corresponding author, co writer Nasrin Aslani) ,vol .8,no.2 , (English).
 •  2016 . “The evolution of Asha from Gathas to New Zoroastrianism ”, JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE (JLL) , Baku, Azerbaijan (corresponding author, co writer M. Seddighi), vol .8,no.1. (English).
 •  2020.” Three Sogdian Words (‘’ẞ’rϒs’k ,k’m and ryż )”,,Acta Orientalia Belgica,vol. xxxiii,Bruxelle,pp.355-360. (English).
 •  2003."Sogdian ̉wzyy", The Spirit of Wisdom {Mēnōg ī Xrad} Essays in memory of Ahmad Tafazzoli), edited by Touraj Daryaee and Mahmoud Omidsalar.U.S.A: Mazda publisher. pp. 244-248. (English).
 •  2009, “Sogdian γnt’k”, CAJ, Central Asiatic Journal, 2 (53), pp-296-30 . ISIبا نمایه (English).
 •  2011,”Medical Advancements of Iranians in Per-Islamic Era”, Journal of American Science 7(9) (IsIبا نمایه) , co writer, Parvin Pourmajidian, pp.864-868. (English
 •  2014. “ The Name of a Demon in Kushnameh” , in Cultural & Regional Studies, Institute for Cultural & Regional Studies , Hanyang University , vol.3, pp. 9-20. (English).

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی