آقای دکتر پرویز البرزی ورکی

Dr. Parviz Alborzi Verki

دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران

Researcher ID: (347276)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.