آقای دکتر محمودرضا عطایی

Dr. Mahmoodreza Atai

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184709)

30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی