آقای دکتر عصمت بابایی

Dr. Esmat Babai

استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415542)

1
27
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی