خانم دکتر زهره قرائی

Dr. Zohreh Gharaei

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان انگلیسی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (294161)

6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی