آقای دکتر عباسعلی رضائی

Dr. AbbasAli Rezaee

دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180049)

23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی