فصلنامه زبان کاوی کاربردی

Journal of Studies in Applied Language

نشریه زبان‌کاوی کاربردی (JSAL) به صاحب امتیازی بنیان پویا پژوه اندیشه براساس شماره ثبت ۷۹۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زمستان ۱۳۹۶ شروع به انتشار کرده است.
عنوان پیشین نشریه، دو فصلنامه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی بوده که در سال ۱۴۰۱ با عنوان و ترتیب جدید فصلنامه زبان‌کاوی کاربردی، منتشر شده است.

حوزه‌های مرتبط با زبان کاوی کاربردی (آموزش زبان، روانشناسی زبان، جامعه شناسی زبان، زبانشناسی حقوقی، نشانه شناسی، تحلیل گفتمان و ...)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات