دوفصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی

Arabic Language Studies

دو فصلنامه تخصصی پژوهش های زبان عربی در تاریخ ۱۳۹۹.۶.۳۱ به شماره ۸۶۸۹۷ در زمینه زبان و ادبیات عربی به زبان های فارسی و عربی مجوز انتشار از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرد.

این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.