آقای دکتر شیما جعفری دهقی

Dr. Shima Jaafari Dehaghi PhD

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408527)

6
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی