آقای دکتر محمود جعفری دهقی

Dr. Mahmood Jafari Dehaghi

استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (377531)

7
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی