آقای دکتر محمد راسخ مهند

Dr. Mohammad Rasekh Mahand

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269818)

34

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی