آقای دکتر علی نظری

Dr. Ali Nazari

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (190341)

6
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی