آقای دکتر امید مجد

Dr. Omid majd

عضوهیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403926)

5
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی