آقای عباس محمدیان

Abass Mohamadian

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182492)

30
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی