فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی

Journal of Studies on Literary Theory and Genres

فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی ، در حوزه نقدادبی،نظریه پردازی ادبی، انواع ادبی و تحلیل متون، توسط دانشگاه حکیم سبزواری منتشر می شود.

هدف انتشار این نشریه عبارت است از :

- ارائه و انتشار پژوهش های مربوط به نقد و تحلیل متن های ادبی و مباحث مربوطه؛

- آگاهی پژوهشگران و فرهیختگان از دستاوردهای علمی محققان و صاحب‌نظران به ویژه درحوزه ی نقد، نظریه ، نظریه پردازی وانواع ادبی؛

- ارائه‌ی تازه‌ترین نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در عرصه‌ی مباحث نقد ادبی ، نظریه‌پردازی ادبی وانواع ادبی؛

- بسط، گسترش و ترویج مباحث جدیدنظریه،نقد وانواع ادبی در عرصه‌های علمی و پژوهشی دانشگاه های کشور؛

مقاله‌ی ارسالی نباید در مجله و نشریه‌ی دیگری و یا مجموعه‌ی مقاله‌ی همایش‌ها چاپ شده باشد.

مقاله پس از دریافت وداشتن شرایط پذیرش وبررسی وارزیابی اولیه و تطبیق مقاله با معیارهای مجلات علمی- پژوهشی،نخست در هیات تحریریه بررسی می شود و در صورت داشتن شرایط علمی، پژوهشی، نگارشی و تطبیق با هدف‌های مجله، به داوری ارسال می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج در هیات تحریریه مطرح می‌شود و پس از ارزیابی و بررسی مجدد، در صورت تصویب در نوبت چاپ قرار می‌گیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات