آقای دکتر هدایت الله تقی زاده

Dr. Hedayatollah Taghizadeh

استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403934)

2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی