آقای دکتر هادی دهقانی یزدلی

Dr. Hadi Dehghani Yazdeli

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281201)

3
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی