آقای دکتر علی فاخر

Dr. Ali Fakher

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (411696)

102
9
4
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی