آقای پروفسور سیدرسول میرقادری

Prof. Seyedrasol Mirbagheri

دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178104)

71
3
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی