آقای سید شهاب الدین یثربی

Seyed Shahaboldin Yasrebi

دانشیار ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176154)

36
11
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی