آقای دکتر عباس بابازاده

Dr. Abbas BabaZadeh

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (21189)

53
7
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی