آقای دکتر ایرج رحمانی

Dr. Iraj Rahmani

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (275949)

35
15
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی