آقای دکتر حسین بانژاد

Dr. Hossein Banejad

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184954)

108
54
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی