آقای صابر جمالی

Saber Jamali

دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

Researcher ID: (247982)

14
42
3
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1393-1396)
  • سابقه تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد (1396-1398)