بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 361

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-45-2_013

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

تنوع زیرواحدهای گلوتنین سنگین (GS-HMW (در مکانهای ژنی1-Glu در 19 ژنوتیپ گندم دیپلویید وحشی تریتیکوم بویتیکوم و 36 ژنوتیپ گندم دیپلویید وحشی آژیلوپس تایوشی موجود در بانک ژن دانشکده کشاورزی کرج دانشگاه تهران با استفاده از روش PAGE-SDS بررسی شد. کلیه ژنوتیپها دیپلویید وحشی تریتیکوم بویتیکوم بررسیشده در این تحقیق 2 را در مکان ژنی GluA1 خود نشان دادند. در بررسی ژنوتیپهای آژیلوپس * زیرواحدتایوشی ایرانی و خارجی که از 7 کشور مختلف آسیایی جمع آوری شده بودند تنوع آللی خوبی مشاهده شد، بهطوریکه 6 آلل در مکان ژنی 1-GluD ژنوتیپهای آژیلوپس تایوشی ایرانی و 4 آلل در مکان ژنی 1-GluD ژنوتیپهای آژیلوپس تایوشی خارجی ملاحظه شد. زیرواحدهای 12+5/1 و T2+2 از جمله زیرواحدهای کمیابی بودند که در ژنوتیپهای خارجی بررسی شده در این تحقیق گزارش شدند. با توجه به نقش مهم زیرواحدهای گلوتنین سنگین بهعنوان نشانگر ژنتیکی کیفیت آرد و پخت نان، نتایج تحقیق حاضر، برآوردی ژنتیکی ازکیفیت گندم وحشی موجود در ایران است.

کلیدواژه ها:

تنوع ژنتیکی ، کیفیت پخت نان ، گلوتنین با وزن مولکولی زیاد ، -SDS .PAGE

نویسندگان

تینا کیهانی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران.

علی اکبر شاه نجات بوشهری

استاددانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدرضا نقوی

استاددانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران