آقای علی اکبر شاه نجات بوشهری

Ali Akbar Shah Nejat Boushehri

استاد، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181320)

22
16
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی