فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

Journal of agricultural biotechnology

فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در حوزه های بیوتکنولوژی و ژنتیک گیاهی منتشر می شود.

این نشریه به زبان فارسی مقالات علمی پژوهشی می پذیرد.
 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات