آقای مصطفی مطلبی

Mostafa Matabi

استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185445)

40
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی