آقای قدرت اله رحیمی میانجی

Ghodrat Alah Rahimi Mianji

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180022)

4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی