آقای دکتر سیدمجتبی خیام نکوئی

Dr. Seyed Mojtaba Khayam nekoei

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (326874)

25
10
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی