تحلیل عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJAEDR-41-4_012

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفته است. به لحاظ روش تحقیق، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق محققین مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی (۱۸۷N=) بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۲۳ نفر نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که اعتبار(روایی) آن با نظر پانل متخصصان و صاحب نظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی در حد مناسب (۹۲/۰=?) بود. نتایح کسب شده نشان داد که عوامل پیش برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی با استفاده از تحلیل عاملی در ۴ دسته اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، تسهیل پژوهش و تحقیق، تامین و توسعه منابع انسانی، سرمایه گذاری و حمایت مالی طبقه بندی شد و در مجموع، ۳/۷۴ درصد از واریانس را تبیین کردند.

نویسندگان

روح اله ماقبل

دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

محمد چیذری

دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سید مجتبی خیام نکویی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج